کوتاه اما پر معنا

 

امام صادق (ع) :

من زندگی را بر ۴ اصل استوار کردم:

دانستم که کسی کار مرا انجام نمی دهد ... پس تلاش کردم

 

دانستم که خداوند همه جا شاهد من است ... پس حیا کردم

دانستم که روزی مرا دیگری نمی خورد ...پس آرام شدم

دانستم که پایان کار مرگ است ... پس مهیا شدم

 

امیرالمومنین علی(ع)

درمورد کتاب تورات فرمودند:

تورات ختم شده به پنج کلام که من هرصبح آنرامی خوانم

اول: آن مالداری که مردم از مال اومنتفع وبهرمند نشوند ،پس اووسنگ مساوی اند

دوم: آن فقیری که اظهارذلت نمایددرنزد مالداروغنی برای طمع درمال او،پس اووسگ مساوی اند

سوم: آن عالمی که عمل نکندبه علم خود،پس اووشیطان مساوی اند

چهارم: آن سلطانی که عدالت نکندبا رعیت خود،پس اووفرعون مساوی اند

پنجم: آن زنی که بدون ضرورت ولزوم از خانه اش بیرون برود،پس اووکنیز مساوی اند


/ 0 نظر / 2 بازدید