گفت و گوی حواس

روزی چشم به یارانش گفت: کوهی پوشیده از ابر در پشت این دره ها می بینم. به راستی که چه کوه زیبایی است؟!

گوش گفت: کجاست آن کوهی که تو می بینی؟ من صدای آن را نمی شنوم.

دست گفت: من بیهوده می کوشم تا آن را لمس کنم. اما هیچ کوهی را نمی یابم.

بینی گفت: من وجود آن را درک نمی کنم زیرا قادر نیستم آن را ببویم. پس وجود آن غیر ممکن است!

آن گاه چشم، به سوی دیگری برتافت و با خود خندید در حالی که حواس دیگر درباره ی چنین خیالبافی هایی گفت و گو می کردند و به این نتیجه رسیدند که چشم، از راه به در شده است!

/ 0 نظر / 2 بازدید