چگونگی کسب آمادگی برای ورود به آخرت :

حالا ما را هم به همین کیفیت در این دنیا که گذرگاه ما به سوی آخرت است طبق دستورات آسمانی قرآن مجهز می کنند به جهازاتی که در این دنیا مورد نیاز ما نیست بلکه جملگی مربوط به عالم آخرت است و آنجا به طور حتم مورد نیاز ما خواهد بود آنگونه که نبود یکی از آن ها بدبختی ها به بار می آورد مثلاّ به ما دستور داده اند نماز بخوانیم آن هم با کیفیت خاصی از رکوع و قیام و سجود . همین طور دستور داده اند روزه بگیرید آن هم با شرایط مخصوص به خود و نیز دستور داده ا ند حج به جا آورید با انجام اعمال ویژه ای از احرام و طواف و سعی و رمی جمرات و همین طور سایر اعمال عبادی که هیچ یک از این هانقشی در تأمین زندگی دنیایی ما ندارد .

پس معلوم می شود دنیا اقامتگاه انسان نیست و گرنه تمام این دستورات (العیذ بالله ) لغو و بی ثمر به حساب می آمد ولی چون دنیا گذرگاه است و مقصد ورود به عالم آخرت و مقدمه ی تشرف به لقای خدا و نیل به حیات ابدی است و جهازات زندگی در آن عالم منحصراّ همان ملکات روحی و معنوی است که بر اثر عمل به دستورات آسمانی قرآن در گذرگاه دنیا باید تحصیل شود از این رو کسانی که دنیا را اقامتگاه خود می دانند و ایمان واعتقادی به عالم آخرت و حیات ابدی پس از مرگ ندارند این اعتراض را می توانند داشته باشند که دستور اقامه ی اعمال عبادی مانند نماز و روزه و حج چه نفعی به حال ما و چه نقشی در تأمین زندگی ما دارد ولی ما فهمیده ایم و باورمان شده است که دنیا اقامتگاه ما نیست و گذرگاه است وما در گذرگاه دنیا مجهز می شویم به جهازات زندگی در عالم آخرت که اقامتگاه ما ست همان گونه که بچه در رحم مادر مجهز شده است به جهازاتی که آنجانافع به حالش نبوده و اینجا از لوازم ضروری زندگی اش می باشد ما هم فعلاّ مجهز می شویم به جهاز نماز و روزه و حج و مانند آن در حالی که  نمی دانیم اینها چه ضرورتی در عالم پس از مرگ خواهد داشت . همان گونه که بچه در رحم مادر اعضاء و جوارح بیرونی و درونی را از فرشته صورتگر می گرفت در حالی که هیچ نمی دانست اینها چه ضرورتی در عالم دنیا و بیرون از رحم مادر خواهند داشت .

کودک این جا که آمد تازه می فهمد اگر غیر مجهز به این جهازات از مادر متولد شده بود در دنیا چه بدبختی ها و نابسامانی ها در زندگی اش داشت ما هم که فعلاّ در رحم مادر دنیا هستیم فرشته صورت بخش الهی حضرت رسول الله اعظم (ص) از طریق وحی خدا به روح ما صورت قیامتی می دهد و با دستورات آسمانی اش ما را مجهز به جهازات زندگی در آن عالم می سازد ولی ما تا در رحم مادر دنیا هستیم نمی توانیم از کاربرد این جهازات در عالم آخرت اگاه گردیم .    

/ 0 نظر / 2 بازدید