شعری زیبا از یک بچه آفریقایی - کاندیدای جایزه ادبی

When Iborn, I Black,
When I grow up, I Black,
When I go in Sun, IBlack,
When I scared, I Black,
When I sick, I Black,
And when I die, I still black...
And you White fellow, When you born, youpink,
When you grow up, youWhite,
When you go inSun, youRed,
When you cold, youblue,
When you scared, youyellow,
When yousick, youGreen,
And when you die, youGray...
And you call me colored

/ 2 نظر / 2 بازدید
نگین زارعی

خیلی جالب بود[لبخند]

بهاره

akheyyy...[ناراحت]